وزارت امور خارجه متن فارسی بیانیه مشترک وزرای امور خارجه و گروه 1+4 را که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست قرائت کرد، منتشر کرد.

@2 Click edit button to change this text. Lorem agaca ipsum dolor sit amet. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus meo.
@3 Click edit button to change this text. Lorem agaca ipsum dolor sit amet. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus leo.
@4 Click edit button to change this text. Lorem agaca ipsum dolor sit amet. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus meo.
@5 Click edit button to change this text. Lorem agaca ipsum dolor sit amet. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus leo.
@6 Click edit button to change this text. Lorem agaca ipsum dolor sit amet. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus meo.